Šulekovo

 

Obec Šulekovo, do roku 1948 známa pod menom Bereksek, patrí k sídlam, ktorých historické korenie siahajú veľmi hlboko. Jej existencia je prvýkrát písomne doložená v listine z roku 1211. V tejto listine sa obec uvádza pri opise hraníc zeme Šaľa pod menom BERUCZEG. O tri roky neskôr v roku 1214 sa meno obce Šulekovo objavuje v listinných dokumentoch opätovne ako BERUGSCUG a v roku 1223 ako BEREGSCEG. Názov obce sa pomerne často menil, no boli to zmeny skôr formálne. Posledným úradným názvom obce bol BEREKSEK.
    

    Šulekovo leží v 143 m.n.m., v Podunajskej nížine, na alúviu rieky Váh, cca 2,5 km na západ od Hlohovca. V chotári obce sa našli hroby žiarového pohrebiska z doby halštatskej a boli objavené doklady o slovanskom pohrebisku a sídlisku z 9. a 10. storočia. Šulekovo patrilo po celé obdobie feudalizmu k poddanským osadám, ktorých majitelia boli v prevažnej miere vlastníci hlohovského hradu, ale aj príslušníci zemanského stavu. Obyvateľstvo poddanskej obce tvorili roľníci a len v malej miere remeselníci a obchodníci. Samosprávou boli poverení richtári a členovia obecnej rady. Po roku 1848/49 sa spoločenské a vlastnícke vzťahy zmenili. Obyvateľstvo sa stalo slobodné. Do roku 1871 sa na značnej časti šulekovského chotára rozprestierali pasienky, ktoré boli po tomto roku rozorané. Prevažná väčšina obyvateľstva sa zaoberala pestovaním základných poľnohospodárskych plodín, i keď boli zaznamenané i pokusy pestovania vinnej révy. Šulekovo bolo v roku 1953 pripojené k Hlohovcu.

Pamiatky:
    Kostol Krista Kráľa, postavený podľa projektu architekta M. Harminca a vysvätený 27.10. 1935 za prítomnosti Andreja Hlinku.
Na mieste, kde boli 26.10.1848 popravení účastníci slovenského povstania Viliam Šulek a Karol Holuby, je postavený pomník, ktorý je vytesaný zo žuly do tvaru štvorbokého pilónu nahor mierne sa rozširujúceho, odhalený bol 21.10. 1928. Jeho autorom je významný slovenský architekt Dušan Samuel Jurkovič.

zdroj:https://mesto.hlohovec.sk/

 

Pri Váhu

Vyhľadávanie

Kontakt

Marek Mikulášek